Individuálna fyzioterapia

V  liečbe detí s patofyziologiou nervového systému má včasná fyzioterapia rozhodujúce postavenie. Existuje veľa rehabilitačných metód a postupov, výber najvhodnejších z nich závisí na type postihnutia a veku klienta. Predpokladom pre efektivitu liečebného procesu je včasná a kvalitná diagnostika, na základe ktorej sú následne realizované príslušné terapeutické postupy. Terapia by vždy mala byť komplexná a individuálne prispôsobená každému klientovi tak, aby zahrňovala všetky komplikácie pridružené k diagnóze. Je taktiež nevyhnutná dôkladná spolupráca rodičov klienta na terapii. Ani jedna z nasledovne uvedených metodik nemôže samostatne obsiahnuť a riešiť celú problematiku reedukácie hybnosti, preto je potrebné prispôsobovať výber metodik aktuálnemu stavu klienta a individuálnemu cieľu terapie.

U detí so zdravotným znevýhodnením je kinezioterapia najefektívnejšou metódou liečebnej rehabilitácie. Terapeutické prostriedky, ktoré vieme využiť pri kinezioterapii môžeme rozdeliť do dvoch skupín:

  • Nešpecifické prostriedky – do tejto skupiny spadá kondičné cvičenie, ktoré prispieva k zvýšeniu svalovej sily, zlepšeniu celkovej výkonnosti a koordinácie, zvýšeniu kĺbového rozsahu a pozitívne pôsobí na psychiku klienta

Špecifické prostriedky – ide o rôzne facilitačné metódy, pri ktorých sa využíva reflexné ovplyvnenie pohybu.

V našom centre využívame aj: