Respiračná fyzioterapia


Respiračná fyzioterapia spoločne s kinezioterapiou tvoria základ liečebnej rehabilitácie pre osoby s ochorením kardiorespiračného systému v akútnom aj chronickom štádiu. Hlavným mechanizmom pľúcnych porúch je znížená kapacita ventilácie vyvolaná obštrukciou dýchacích ciest, často v kombinácii so stratou elastických vlastností pľúc. Výsledkom je nevhodná dychová frekvencia, zväčšenie odporu a dychového objemu a tiež zmena zapojenia respiračných svalov, čo má za následok ovplyvnenie posturálnych funkcií. Cieľom respiračnej fyzioterapie je pôsobenie na dychové komplikácie pacienta formou modifikovaného dýchania, čo má priamy terapeutický vplyv a tiež aj funkciu sekundárnej prevencie.

Využitím respiračnej fyzioterapie chceme dosiahnuť zaistenie dychových funkcií pomocou prehĺbenia dýchania a zvýšenia pohyblivosti hrudníka. Následne dochádza k posunu a odstráneniu sputa z dýchacích ciest, k ich rozšíreniu a uľahčeniu prúdenia vzduchu. Vhodnou fyzioterapiou tiež aktivujeme bránicu nielen v jej primárnej dychovej funkcii, ale aj v posturálnej, ktorá je rovnako dôležitá. Cieľom respiračnej fyzioterapie je zaistenie fyziologického dychového vzoru a zvyšovanie ventilačných parametrov. Je potrebné sa zamerať na úpravu alebo prevenciu vzniku náhradných, patologických vzorov dýchania s prevahou aktivity pomocných dýchacích svalov, keďže sú neekonomické a vedú k chronickej únave respiračných svalov, vzniku deformít hrudníka a chrbtice, či ovplyvneniu psychomotorického vývoja. Pri terapii vieme takisto aplikovať reflexné dýchanie, ktoré vychádza z vývojovej kineziológie a využíva princíp Vojtovej reflexnej terapie.