Bazálna stimulácia


Bazálna stimulácia je pedagogicko – ošetrovateľský koncept, ktorý uľahčuje interakciu a komunikáciu, podporuje vývin a umožňuje napĺňanie ľudských potrieb.

Základnými prvkami konceptu Bazálnej stimulácie sú vnímanie, pohyb a komunikácia. Všetky tri prvky sa navzájom ovplyvňujú. U ľudí s kombinovaným postihnutím (fyzickým aj mentálnym) je schopnosť vnímania aj pohybu často nejakým spôsobom obmedzená. Cieľom bazálnej stimulácie je vďaka zmyslovej stimulácii a pohybu umožniť vznik nových neuronálnych spojení v mozgu, teda učenie. Takáto stimulácia umožňuje tiež nadviazať komunikáciu s klientom, ktorá môže byť na verbálnej, ale aj neverbálnej úrovni.

Bazálna stimulácia sa prevádza vo všetkých zmyslových modalitách:

•            Somatická stimulácia – základná, vnemy z povrchu tela (koža) a zvnútra tela (propriocepcia – pohyby svalov, kĺbov, šliach)

•            Vestibulárna stimulácia – základná, stimulácia rovnovážneho orgánu

•            Vibračná stimulácia – základná, vibrácie vnímané vnútri tela (súčasť propriocepcie)

•            Optická, auditívna, taktilno-haptická, olfaktorická a orálna stimulácia

Medzi základné ciele Bazálnej stimulácie okrem iného patrí tiež umožniť klientovi pocítiť vlastný život, poskytnúť mu pocit istoty a dôvery, umožniť mu poznávať okolitý svet a nadviazať vzťah alebo poskytnúť klientovi autonómiu a zodpovednosť za svoj život.

Indikácie – komu pomáha

•            Deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

•            Deti a dospelí s ťažkosťami v oblasti zmyslového vnímania

•            Deti a dospelí s ťažkosťami v oblasti motoriky a komunikácie (napr. DMO, poruchy autistického spektra)

•            Predčasne narodené deti

•            Klienti v intenzívnej zdravotnej starostlivosti, po úrazoch, mozgových cievnych príhodách

•            Klienti dlhodobo pripútaní na lôžko

•            Klienti v komatóznych stavoch

•            Geriatrickí klienti a klienti s demenciou

Výsledky – ako pomáha

•            Umožňuje vnímanie okolitého sveta

•            Umožňuje nadviazanie komunikácie s okolím

•            Zlepšuje funkcie organizmu

•            Podporuje psychomotorický vývin

•            Zlepšuje lokomočné schopnosti

•            Stimuluje vnímanie vlastného tela

•            Podporuje rozvoj vlastnej identity

•            Podporuje orientáciu v priestore a čase

•            Umožňuje prežívať život v čo najvyššej možnej kvalite

Autorom konceptu Bazálnej stimulácie je špeciálny pedagóg Prof. Dr. Andreas Fröhlich. Vypracoval ho v 70. rokoch, počas svojej práce s deťmi s ťažkým kombinovaným postihnutím. Neskôr bol tento koncept prenesený aj do ošetrovateľskej starostlivosti zdravotnou sestrou Prof. Christel Bienstein. V súčasnosti je na mnohých miestach integrovaný do klinickej praxe, využíva sa v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb aj vo vzdelávacích inštitúciách. Na Slovensku a v Českej republike zabezpečuje vzdelávanie v tomto koncepte Institut Bazální Stimulace pod vedením PhDr. Karolíny Friedlovej.