SM Systém


SM Systém predstavuje systematické cvičenia zamerané na pohybový aparát človeka; predovšetkým chrbticu. Spája rehabilitačnú liečbu s prevenciou, regeneráciou a kondičným tréningom v jednotnom metodickom postupe. Autorom je bývalý športovec a renomovaný český lekár MUDr. Richard Smíšek. SM Systém vychádza z dôkladného anatomického poznania a klinických štúdii. Pomenovanie SM Systém znamená – stabilizáciu a mobilitu. Cvičenia stabilizujú telo (chrbticu) a zároveň vytvárajú pohyb – mobilitu.

SM Systém pracuje s anatomicky definovanými špirálovými svalovými reťazcami. Svalový reťazec je súbor svalov, ktorých súhra počas pohybu zaisťuje stabilitu tela a tým správne vykonanie pohybu. Funkciu týchto svalových reťazcov definuje špirálová stabilizácia – jedná sa o svaly, ktorých súhra počas pohybu zaisťuje stabilitu tela a tým správne vykonanie pohybu.

Hlavný efekt metódy je vyvolanie trakčnej (naťahovacej) sily v oblasti medzistavcových platničiek. Vďaka tomu sa tlak vyvíjaný na platničku zníži a platnička môže lepšie vykonávať svoju funkciu. Efekt dosahujeme aktiváciou špirálových svalových reťazcov, ktoré ťahajú telo smerom nahor. Týmto spôsobom je chrbtica pri pohybe aktívne stabilizovaná.

Posturálna reakcia – aktivita posturálnych svalov, predovšetkým svalov brušných – vyvolaná tlakom na chodidlo v stoji.

Senzomotorika – premenlivou silou, ktorou zaťažujeme chodidlo, zvyšujeme aktivitu stabilizačných svalov. Dôležitou podmienkou je, aby bolo telo pri senzomotorickom cvičení špirálovo stabilizované (špirálovo stabilizovaná senzomotorika).

Špirálová stabilizácia – stabilizácia tela špirálovými stabilizačnými reťazcami je aktivovaná pohybom ruky dozadu alebo dopredu. K tomu dochádza v pozícii v stoji vo vertikálnej ose tela.

PNF (Proprioreceptívna neuromuskulárna facilitácia) – facilitáciou (draždením) proprioreceptorov (receptorov vo svaloch a šľachách) sa informácia odovzdáva do centrálneho nervového systému (CNS). Z CNS spätne dochádza k aktivácii ďalších svalov, ktoré sú v CNS naplánované ako pohybový stereotyp a stabilizačný systém. Tak dôjde k zapojeniu svalov v reťazci ľahšie, ako keby sa napínali samostatne. To sa využíva k aktivácii svalov, ktoré človek napne ťažko sám spontánne (sedací sval, svaly panvového dna).

Striedanie relaxácie a aktivácie – relaxácia svalov umožňuje ich prekrvenie. To dodáva energiu pre ďalšiu svalovú aktivitu. Bez dostatočnej a pravidelnej relaxácie sval zostáva v napätí (triggerpoints – TP). Opakovaná kontrakcia bez relaxácie vedie ku kŕču.

Striedanie pretiahnutia s kontrakciou – pretiahnutie svalu nasleduje po kontrakcii, pretiahnutie dáva možnosť opätovnej účinnej kontrakcii.

Praktické prínosy cvičenia:

 • špirálová stabilizácia (stabilizácia stredu tela, uvoľnenie pletencov a končatín pre pohyb)
 • striedanie stabilizačných systémov
 • rýchla a dynamická stabilizácia pohybu
 • nácvik rovnováhy
 • osové postavenie tela
 • rozsiahly, plynulý pohyb
 • segmentovo rozložený pohyb
 • mobilizácia chrbtice do rotácie pri súčasnej stabilizácii
 • relaxácia všetkých svalov tela
 • prekrvenie a regenerácia svalového aparátu a šliach
 • regenerácia kĺbov a medzistavcových platničiek
 • optimálne riadenie pohybu
 • náprava a automatizácia prirodzených pohybových vzorcov – chôdze a behu
 • duševná relaxácia a regenerácia

SM Systém je určený pre každého jedinca – deti od 5 rokov, dospelí aj starší ľudia, ktorí majú záujem o zdravý telesný vývoj, prevenciu proti vzniku bolestí chrbta, prípadne trpia problémami s chrbticou alebo končatín.