Metóda TheraSuit


Metóda TheraSuit je komplexný prístup k terapii osôb s telesným či kombinovaným postihnutím. Využíva sa pri terapii porúch, ako detská mozgová obrna, traumatické poškodenie mozgu, oneskorenie vo vývoji, poškodenie miechy, Downov syndróm, porucha svalového tónu, ataxia, atetóza a dystónia. Spoluzakladatelia Richard a Isabela Koscielny uvádzajú, že ľudský pohyb závisí na sile a správnom fungovaní svalstva. Bez toho nie je možné nadobudnúť vytrvalosť, rovnováhu a koordináciu pohybu. Taktiež uvádzajú, že podľa výskumov osoby s poruchou centrálnej nervovej sústavy (CNS) reagujú na vonkajšie podnety, ako posilňovacie cvičenie rovnakým spôsobom (neurologický aj morfologický) ako osoby bez zdravotného postihnutia. Tieto zistenia spoločne s poznatkami zo športového lekárstva boli nimi využité k vyvinutiu efektívnej terapie.

Metóda TheraSuit využíva špecifické cvičenie a vybavenie k zlepšeniu rozsahu pohybu, držania tela, rovnováhy, flexibility a motorických funkcií. Špeciálny oblek pritom umožňuje izolované cvičenie na dosiahnutie správneho motorického vzoru.

Cvičebné vybavenie sa skladá z dvoch častí, a to z univerzálnej cvičebnej jednotky (Universal Exercise Unit) a špeciálneho obleku. Univerzálna cvičebná jednotka (tzv. klietka) je univerzálny nástroj, ktorý je vybavený kladkami, pásmi a dlahami a používa sa vo všetkých fázach terapie. Kladkový systém umožňuje izolovať jednu svalovú skupinu a analytický pracovať na jednom konkrétnom pohybe alebo funkcii. Oblek TheraSuit výrazne zvyšuje terapeutický účinok neurofyziologického cvičenia na poškodený nervový systém a uľahčuje nácvik hrubej motoriky. K zvýšeniu stabilizácie a uľahčeniu pohybu sa využíva systém podporných prvkov, ktoré sú vzájomne prepojené elastickými pásmi, čo prispieva ku korekcii postavenia končatín, hlavy a trupu.

Oblek je vytvorený tak, aby mohol byť využívaný nielen terapeutmi, ale taktiež aj rodičmi v domácom prostredí. Vytvára dynamickú ortézu a jeho hlavným cieľom je zlepšiť propriocepciu, integrovať patologické reflexy a nadobudnúť správne pohybové vzory .

Absolútnymi kontraindikáciami TheraSuit metódy sú závažné subluxácie bedrového kĺbu, ťažké skoliózy, progresívne genetické alebo metabolické poruchy, vážne poškodenie kĺbov (chrbtice, bedrových, kolenných alebo členkových kĺbov), ťažká osteopénia, alebo osteoporóza, alebo strata štrukturálnej integrity (ťažké subluxácie, skoliózy alebo zafixované kontraktúry kĺbov). Relatívnymi kontraindikáciami sú srdcové vady, subluxácie bedrového kĺbu, hydrocefalus (VP dreny), nekontrolovateľné záchvaty epilepsie, metabolické poruchy, diabetes mellitus, znížená hustota kostného tkaniva, ochorenia obličiek a vysoký krvný tlak.

Hlavná fáza sa zameriava na:

  • Vestibulárny aparát – vývoj mozgu a miechy je hlavne ovplyvňovaný interoreceptívnymi podnetmi zo svalov, ligament a kĺbov. Zložky vestibulárneho systému sa využívajú na spracovanie a integráciu proprioceptívnych informácií a následného pôsobenia na svalový tonus, rovnováhu, koordináciu pohybov a priestorového vnímania. Pri poškodení CNS dochádza k zníženiu funkcie vestibulárneho aparátu, čo vedie k motorickej dysfunkcii na úrovniach CNS, ktoré zodpovedajú za kontrolu a tvorbu pohybu.
  • Svalový aparát – svaly z dôvodu nedostatočnej činnosti sa s odstupom času ireverzibílne štrukturálne menia. Preto počas terapie je nevyhnutný intenzívny aktívny svalový tréning s použitím odporu v spojení s inými formami cvičenia, čo vedie k zvýšeniu svalovej sily a flexibility. Následne dochádza k zlepšeniu vytrvalosti, rovnováhy, koordinácie pohybov a stability, tiež k normalizácii svalového tónu, zníženiu mimovoľných pohybov a k prevencii kontraktúr.
  • Senzomotorické funkcie – pri centrálnych poruchách dochádza k porušeniu senzomotorických funkcií, čo môže nastať pri príjme informácií zmyslovými orgánmi blokádou vedenia informácií do CNS, porušením spracovania informácií alebo blokádou reakcie na impulz. Počas terapie využívame facilitáciu proprioreceptorov, ktoré sa výrazne podieľajú na riadení vertikálneho držania tela a aktivácie spino-cerebello-vestibulárnych dráh.
  • Senzorická integrácia – základom asociačných a integračných funkcií CNS je schopnosť prijímať, spracovávať a reagovať na informácie o zmenách vo vonkajšom a vnútornom prostredí organizmu a to na základe porovnávania so skúsenosťami získanými v priebehu fylogenetického a ontogenetického vývoja.
  • Ergoterapia – cieľom je zlepšenie jemnej a hrubej motoriky, pohybovej a vizomotorickej koordinácie, komunikácie a docielenie čo najvyššej sebestačnosti dieťaťa.